Reglament de Participació Ciutadana

#HoyaDeBunyolChivaParticipa

Divendres, 14 setembre 2018

Reglament de Participació Ciutadana

Article 1

És objecte del present Reglament, la regulació de les normes referents a les formes, mitjans i procediments d'informació i participació de veïns/as i Entitats ciutadanes en la gestió municipal, de conformitat amb l'establit en els articles 1; 4.1.a); i 69 al 72 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 2

L'Ajuntament a través d'aquest Reglament pretén els següents objectius que actuaran com a criteris reguladors:
- Facilitar la més àmplia informació sobre les seues activitats, obres i serveis.
- Facilitar i promoure la participació dels seus veïns/as i Entitats en la gestió municipal pel que fa a les facultats de decisió corresponent als òrgans municipals representatius.
- Fomentar la vida associativa en la ciutat i els seus barris.
- Aproximar la gestió municipal a la ciutadania.
- Garantir la solidaritat i equilibri entre els diferents barris i nuclis de la població del terme municipal.
- Fer efectius els drets dels veïns/as arreplegats en els articles 18 i 70.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local:

1.- Són drets i deures dels veïns/as:

a) Ser elector/a i elegible d'acord amb el que es disposa en la legislació electoral. b) Participació en la gestió municipal d'acord amb el que es disposa en les Lleis, i si escau, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns i veïnes siga interessada pels òrgans de govern i administració municipal.
c) Utilitzar, d'acord amb la seua naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als aprofitaments comunals, conforme a les normes aplicables. d) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de les competències municipals.
i) Ser informat/a, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'Administració municipal en relació a tots els expedients i documentació municipal, d'acord al previst en l'article 105 de la Constitució.
f) Demanar la consulta popular en els termes previstos en la Llei. g) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment del corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Aquells altres drets i deures establits en les Lleis.

2.- Dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de la Corporació Local i els seus antecedents, així com consultar els arxius i registres en els termes que dispose la legislació de desenvolupament de l'article 105, b) de la Constitució.

La denegació o limitació d'aquest dret, en tot quant afecte a la seguretat i defensa de l'Estat, l'esbrinament dels delictes o la intimitat de les persones, haurà de verificar-se mitjançant resolució motivada.

Article 3

L'Ajuntament informarà a la població de la seua gestió a través de quants mitjans es consideren necessaris. Al mateix temps, arreplegarà l'opinió de veïns/as i Entitats a través de campanyes d'informació, debats, assemblees, reunions, consultes, enquestes i sondejos d'opinió.

Article 4

En les dependències municipals funcionarà un servei d'informació que tindrà les següents funcions:
a) Canalitzar tota l'activitat relacionada amb la publicitat al fet que es refereix l'article 3, així com la resta de la informació que l'Ajuntament proporcione en virtut dels disposat en l'article 69.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.
b) Informar al públic sobre les finalitats, competències i funcionament dels diferents Òrgans i Serveis depenents de l'Ajuntament.
c) En l'Oficina d'Informació municipal de l'Ajuntament es disposarà d'un Llibre d'Atenció al Ciutadà com a instrument de recollida de reclamacions i/o suggeriments. Una vegada al mes s'adonarà a la Comissió de Govern després del dictamen de la Comissió Informativa d'Acció Social i Participació Ciutadana.

Article 5

1.- Les sessions del Ple són públiques excepte en els casos previstos en l'article 70.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. Es facilitarà l'assistència o informació simultània de tot el públic interessat a conèixer el desenvolupament de les sessions, a través dels mitjans més adequats al cas.
2.- Igualment, els representants dels mitjans de comunicació social, tindran accés preferent, i rebran les màximes facilitats per al compliment del seu treball.

Article 6

No són públiques les sessions de la Comissió de Govern, ni de les Comissions Informatives. No obstant açò, a les sessions d'aquestes últimes podran assistir representants de les Associacions al fet que es refereix l'article 72 de la Llei de Bases de Règim Local en els termes expressats en l'article 28 del present Reglament.

Article 7

Podran ser públiques les sessions dels altres òrgans complementaris i entitats municipals en els termes que preveja la legislació i les reglamentacions o acords plenaris pels quals es regisquen.

Article 8

1.- Les convocatòries i ordres del dia de les sessions del Ple i altres Òrgans col·legiats es transmetran als diferents òrgans municipals, als mitjans de comunicació social de la localitat, i es faran públiques en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Igualment es remetran a les Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i sempre que ho hagen sol·licitat expressament.
2.- Sense perjudici del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'Ajuntament donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les Resolucions de l'Alcalde, i de les quals, per la seua delegació, dicten els Regidors-Delegats/as.
A aquest efecte s'utilitzaran els següents mitjans:
a) Edició, amb una periodicitat mínima trimestral, d'un butlletí informatiu trimestral, que serà enviat de forma gratuïta a les seus de totes les Associacions ciutadanes inscrites en l'Ajuntament.
b) Exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
c) Publicació en els mitjans de comunicació social d'àmbit municipal.
3.- Seran objecte de campanyes especials d'informació i consulta:
a) les modificacions de les Ordenances Fiscals.
b) L'elaboració dels pressupostos municipals.
c) Els programes d'actuació de l'Ajuntament, que seran donats a conèixer en el termini màxim de tres mesos a partir del moment d'aprovació del pressupost.
d) Les decisions d'afecten al P.G.O.O.

Article 9

D'acord amb els seus recursos pressupostaris, l'Ajuntament subvencionarà econòmicament a les Associacions per a la defensa d'interessos generals o sectorials dels veïns/as. El pressupost municipal inclourà una partida destinada a tal fi.

Article 10

Les Associacions al fet que es refereix l'article anterior podran accedir a l'ús de mitjos públics municipals, especialment els locals i els mitjans de comunicació, amb les limitacions que impose la coincidència de l'ús per part de diverses d'elles o pel propi Ajuntament.

Article 11

1.- Els drets reconeguts a les Associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns/as en l'article 72 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, només seran **ejercitables per aquelles que es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.
2.- Podran obtenir la inscripció en aquest Registre totes aquelles Associacions l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi, les seues finalitats i representativitat, a l'efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment d'Associacionisme Veïnal. Per tant és independent del Registre d'Associacions existent en la Comunitat Autònoma, en el qual així mateix han de figurar inscrites totes elles.

Article 12

1.- La sol·licitud d'inscripció es presentarà en les oficines del Registre General de l'Ajuntament.
2.- El Registre es portarà en la Secretaria General de la Corporació, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, i les seues dades seran públiques. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les Associacions interessades que hauran d'aportar els següents documents:
a) Estatuts de l'Associació, degudament legalitzats i en els quals han d'expressar-se els àmbits d'actuació.
b) Nombre d'inscripció en el Registre General d'Associacions i altres Registres públics.
c) Cognoms, nom, D.N.I., telèfon i domicili de les persones que ocupen càrrecs directius.
d) Domicili social de l'Associació.
i) Programa anual d'activitats a desenvolupar per l'Associació. f) Certificació del nombre de socis/as.
g) Pressupost anual detallat d'ingressos i despeses de l'Associació.
h) Nº C.I.F i dades bancàries, si escau.

Article 13

1.- En el termini d'un mes des de la sol·licitud d'inscripció, llevat que aquest haguera d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament notificarà a l'Associació el seu nombre d'inscripció i a partir d'aqueix moment es considerarà d'alta amb caràcter general.
2.- L'incompliment d'aquestes obligacions i requisits donarà lloc al fet que l'Ajuntament puga donar de baixa a l'Associació en el Registre.
3.- A començament de cada any es notificaran a l'Ajuntament els canvis produïts en els requisits exigits en l'article 12. Qualsevol modificació, durant l'any, dels requisits mínims assenyalats en aquest article haurà de ser notificada a l'Ajuntament en un termini màxim de trenta dies.

Article 14

L'existència d'aquest Registre està vinculat a l'aplicació i desenvolupament de les normes contingudes en l'article 72 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix que les Associacions podran ser declarades d'utilitat pública municipal.

Article 15

Per a cadascun dels sectors o àrees de l'activitat municipal, es podran constituir Consells Sectorials.

Article 16

Els Consells Sectorials són òrgans de participació, control i proposta de la gestió municipal, referida als diferents sectors d'actuació en els quals l'Ajuntament té competències.

Article 17

Una vegada constituït el Consell del Sector, per acord del Ple de la Corporació, es dotarà d'un Reglament intern de funcionament que haurà de ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament, previ informe de la Comissió Informativa d'Acció Social i Participació Ciutadana.

Article 18

Són funcions dels Consells Sectorials:
a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments i queixes a l'Ajuntament, per a ser discutides en les Comissions Informatives Municipals corresponents.
b) Discutir el programa anual d'actuació i el pressupost del departament corresponent.
c) Participar en els Òrgans consultius dels Patronats, Societats, etc., corresponents segons s'establisca per la Corporació.
d) Ser informats de les decisions que es prenguen en les Comissions Informatives i, si escau, de les adoptades per la Comissió de Govern, Alcaldia i Ple, respecte a aquells temes d'interès per a ells.

Article 19

La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació per la qual els ciutadans/as sol·liciten a l'Ajuntament que duga a terme una determinada activitat de competència i interès públic municipal, a la fi del qual aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

Article 20

L'Ajuntament haurà de destinar anualment una partida per a sufragar aquelles activitats que es realitzen per iniciativa ciutadana.

Article 21

1.- Correspondrà al Ple Municipal resoldre sobre les iniciatives ciutadanes que es plantegen en els seus respectius àmbits. En cap cas es realitzaran per iniciativa ciutadana actuacions incloses en el pla d'actuació vigent.
2.- La decisió serà discrecional i atendrà principalment l'interès públic al fet que es dirigeixen i a les aportacions que realitzen els ciutadans/as.

Article 22

1.- Qualsevol persona podrà plantejar una iniciativa mitjançant Entitats o Associacions. 2.- Rebuda la iniciativa per l'Ajuntament se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes, llevat que per raons d'urgència, fóra aconsellable un termini menor.
3.- L'Ajuntament, haurà de resoldre en el termini d'un altre mes, a explicar des de l'endemà al fet que acabe el termini d'exposició pública.

Article 23

L'Ajuntament, d'acord amb el previst en l'article 71 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d'especial rellevància per als interessos dels veïns/as, amb excepció als relatius a la Hisenda Local.

Article 24

La consulta popular en tot cas contemplarà:
1.- El dret de tot ciutadà/a censat a ser consultat/a.
2.- El dret al fet que la consulta expresse les possibles solucions alternatives amb la màxima informació escrita i gràfica possible.

Article 25

1.- Correspon a l'Ajuntament acordar la consulta popular sobre matèries de la seua competència i la seua efectiva realització.
2.- Igualment l'Ajuntament acordarà la celebració de la consulta popular, quan siga interessada per un nombre d'electors inscrits en el Cens Electoral vigent, que suposen com a mínim el 5% d'aquest Cens.
3.- En el no previst en el present Títol, s'estarà al que es disposa en la legislació Estatal o de la Comunitat Autònoma, especialment la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de Gener, Reguladora de les diferents modalitats de Referèndum.

Article 26

Les Entitats ciutadanes podran realitzar qualsevol tipus de proposta que estiga relacionada amb temes que afecten al seu barri, pedania o a la ciutat en general. Aquestes es realitzaran per escrit a l'efecte de que aquestes propostes siguen tractades per l'òrgan competent.

Article 27

En cap cas les propostes podran defensar interessos corporatius o de grups, per sobre dels interessos generals de la ciutadania.

Article 28

1.- Un/a representant legal de la Federació d'Associacions de Veïns, podrà assistir permanentment a les Comissions Informatives Municipals amb veu, però sense vot.
2.- En tot cas, altres Entitats Ciutadanes declarades d'Utilitat Pública Municipal, a través d'un únic representant, prèvia sol·licitud a la **AlcaldíaPresidencia, podran intervenir en aquelles sessions de les Comissions Informatives que tracten assumptes concrets que els afecten directament, amb veu però sense vot.
3.- Un/a representant legal de la Federació d'Associacions de Veïns podrà assistir permanentment als òrgans dels Patronats, Instituts, Societats, Empreses Públiques, Fundacions, Organismes Autònoms i altres fórmules de gestió dels serveis públics municipals, amb veu i amb vot.
4.- L'Ajuntament proporcionarà els ordres del Dia i documentació necessària de les Comissions Informatives als representants legals de les Associacions que assistisquen a les mateixes.

Article 29

Quan alguna de les Associacions o Entitats al fet que es refereix l'article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, desitge efectuar una exposició davant el Ple, en relació amb algun punt de l'ordre del dia, en la prèvia tramitació del qual administrativa haguera intervingut com a interessada, haurà de sol·licitar-ho a l'Alcaldia amb l'antelació mínima de 24 hores a la celebració del Ple. Amb autorització de l'Alcaldia i a través d'un únic representant, podrà exposar el seu semblar durant el temps màxim que assenyale l'Alcaldia, i amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.

Article 30

1.- Abans de l'inici de la sessió ordinària del Ple, s'obrirà un torn de precs i preguntes, per a aquelles persones que hagen sol·licitat prèviament intervenir, sobre temes d'interès general.
2.- Els precs i preguntes es dirigiran a l'Alcalde per escrit. Seran presentats en el Registre General d'entrada de l'Ajuntament amb set dies d'antelació a la celebració del Ple, excepte raons d'urgència degudament acreditades i ratificades per l'Alcalde. Per a donar resposta, en el mateix han de figurar les dades del primer signatari, tals com a nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i altres dades de contacte si els tingués.
3.- L'Alcalde elaborarà la relació de precs i preguntes plantejades pels ciutadans amb el compromís de donar respostes a les mateixes i donarà trasllat d'aquests escrits als Regidors Delegats de serveis i Presidents de les Comissions Informatives i de Seguiment perquè elaboren la seua resposta. Si els escrits requereixen la resposta d'algun Grup Municipal en concret, se'ls donarà trasllat als Portaveus corresponents. En cas de circumstàncies excepcionals, es podrà denegar la petició d'intervenció previ acord de la Junta de Portaveus, comunicant-se a l'interessat, de forma motivada, la no inclusió en el mateix.
4.- Els escrits d'intervenció en el Ple han de respectar a les institucions i persones. Els seus signants es faran responsables de les seues manifestacions i subsidiàriament d'aquelles institucions que representen.
5.- Per a poder intervenir, l'escrit ha de ser inclòs en la relació de precs i preguntes que haja elaborat l'Alcalde, que admetrà un màxim de cinc intervencions, amb un límit de temps de tres minuts cadascuna. L'ordre d'intervenció serà el mateix ordre d'entrada en el registre general de l'Ajuntament. En la seua intervenció, l'exponent ha de cenyir-se a l'arreplegat en el document presentat. La resposta serà donada per l'Alcalde, Regidor Delegat, President de la Comissió Informativa o portaveu del Grup Polític, si escau, segons a qui vaja dirigit el prec o la pregunta, i no s'admetrà torn de rèplica.
6.- Les intervencions s'arreplegaran en un document. Aquells que hagen intervingut, podran sol·licitar extracte de la mateixa, en el que hi haja referència a la participació.
7.- No podrà haver-hi acord ni votació sobre la pregunta formulada.

Article 31

Existirà en l'Ajuntament la figura del Defensor del Ciutadà, com a Institució per a la protecció i defensa dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, en les seues relacions amb la Institució municipal.

PRIMERA

Els dubtes que suscite la interpretació i aplicació d'aquest Reglament seran resoltes pel Ple, previ informe de la Regidoria de Participació Ciutadana i de la Comissió de Seguiment al fet que al·ludeix la disposició addicional tercera, sempre d'acord amb l'establit en la vigent legislació i acords municipals. En el no previst pel present Reglament s'estarà al que es disposa en les següents normes:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol d'1.958.
- Llei Reguladora del Dret de Petició, Llei 92/1960, de 22 de desembre.
- Text de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu, de 18 d'abril d'1.986.
- Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
- Reglament Orgànic de l'Ajuntament.

SEGONA

El present Reglament és parteix integrant del Reglament Orgànic en tot allò que es refereix a l'Organització Municipal.

TERCERA

La interpretació i el control de l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana són funcions de la Comissió de Seguiment, formada per representants de la Corporació i representants de les agrupacions d'Entitats Ciutadanes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Des de la data d'entrada en vigor del present Reglament queden derogades totes les disposicions contingudes en Ordenances i Reglaments Municipals que s'oposen al que es disposa en el mateix. Queden igualment sense efecte tots els acords que resulten incompatibles amb el que en aquest Reglament es disposa.

Reglament de Participació Ciutadana.

. Aprovat per Ple Municipal de 28 d'octubre d'1.988.
. Primera reforma aprovada per Ple Municipal de 29 de gener d'1.993.
. Segona reforma aprovada per Ple Municipal de 26 d'octubre de 2.000.
. Reforma article 30, aprovada per Ple Municipal de 31 de març de 2.016